Wypełniając obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), uprzejmie informujemy, iż:

Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez NZOZ MEDICAMED jest:
MEDICAMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sochaczewie (96-500), przy ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 3a.

Jakie dane przetwarzamy i dlaczego:
MEDICAMED zbiera i przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie niezbędnym do zrealizowania celu, w którym zostały zebrane.
MEDICAMED może zbierać i przetwarzać m.in. następujące dane:
1. dane identyfikujące, w tym między innymi: imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia;
2. dane kontaktowe, w tym między innymi: adres, numer telefonu, adres e-mail;
3. dane medyczne, z zastrzeżeniem, że dotyczy to wyłącznie osób korzystających ze świadczonych usług medycznych, zbierane i przetwarzane do postawienia diagnozy i przeprowadzenia procesu leczenia, w tym w szczególności dane dotyczące stanu zdrowia.

Dane przetwarzamy w celu:
1. świadczenia usług medycznych;
2. nawiązywania kontaktu za pośrednictwem dostępnych na stronach internetowych formularzy;
3. nawiązania relacji handlowych.

MEDICAMED nie wykorzystuje danych osobowych do podejmowania zautomatyzowanych decyzji (decyzji bez udziału człowieka), czyli Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu profilowaniu.
Jak również Państwa dane nie będą przekazywane zagranicę.

Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane:
• innemu podmiotowi leczniczemu, celem wykonania badania diagnostycznego, na którego realizację MEDICAMED zawarł stosowną umowę podwykonawstwa (np. RTG w Szpitalu Powiatowym, badania laboratoryjne itp.). Dane przekazywane są z zastrzeżeniem, że udostępnienie danych ww. podmiotom odbywa się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz przy zachowaniu pełnych zasad związanych z ich bezpieczeństwem, i wyłącznie na cele w jakich zostały przekazane;
• podmiotom świadczącym usługi pocztowe i kurierskie – jeśli prowadzimy z Państwem korespondencję pocztową;
• dostawcy usług prawnych i doradczych – w przypadku dochodzenia roszczeń związanych z prowadzoną przez MEDICAMED działalnością gospodarczą i obrony przed roszczeniami;
• innym podmiotom, osobom lub organom – w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa, w tym osoby upoważnione przez Państwa w ramach realizacji praw pacjenta – np. ZUS w przypadku starania się przez Panią/Pana o przyznanie świadczeń rentowych;

Jakie przysługują Państwu prawa w związku z przetwarzaniem Państwa danych przez MEDICAMED:
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu:
1. prawo dostępu do Państwa danych osobowych (art. 15 RODO);
2. prawo do sprostowania Państwa danych osobowych (art. 16 RODO);
3. prawo do żądania usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1, z uwzględnieniem wyjątków określonych w przepisie art. 17 ust. 3 RODO;
4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
5. prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach art. 20 RODO.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z któregokolwiek z tych uprawnień, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Danych Osobowych – Panem Michałem Koralewskim:
1. za pomocą e-maila: poczta@mkoralewski.pl;
2. drogą pocztową: ul. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 3a, 96-500 Sochaczew

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w przypadku, jeśli przy przetwarzaniu Państwa danych osobowych zostały naruszone przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

Więcej szczegółowych informacji odnośnie gromadzonych i przetwarzanych przez MEDICAMED danych osobowych znajdą Państwo poniżej.

1. Jeśli jest/był Pani/Pan naszym pacjentem.

CZYTAJ


Dane osobowe przetwarzamy przede wszystkim w celu udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej.
Dane przetwarzane są na podstawie: art. 6 ust. 1 lit b lub c RODO oraz art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (dalej jako Rozporządzenie Ministra Zdrowia).
I będą przetwarzane przez okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa (min. 20 lat od udzielenia ostatniego świadczenia).

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Pani/Pana lub osoby upoważnionej podczas rezerwacji wizyty oraz wykonywania na Pani/Pana rzecz usługi medycznej, m.in. konsultacji lekarskiej, badania, zabiegu.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak stanowi warunek ustawowy w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej w sposób określony przepisami prawa. W związku z powyższym niepodanie danych może skutkować odmową rejestracji albo odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego – odmowa podania danych uniemożliwi udzielanie świadczeń zdrowotnych.
Podanie numeru telefonu jest całkowicie dobrowolne i niewymagane do udzielenia świadczenia, jednak podanie tych danych ułatwia korzystanie ze świadczeń dzięki możliwości kontaktowania się w sprawie realizacji usług, w tym potwierdzenia i odwołania wizyty, poinformowaniu o zmianie terminu, nieobecności lekarza itp.

Ponadto Państwa dane przetwarzamy w celu:
• Realizacji praw pacjenta, w tym prawa do wyznaczenia osoby upoważnionej do udostępnienia jej dokumentacji medycznej lub/i informowania jej o stanie zdrowia oraz udostępniania dokumentacji medycznej lub/i informacji osobie upoważnionej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 9 ust. h RODO oraz art. 26 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta oraz § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia, przez okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa;
• Kontaktu poprzez wykorzystanie numeru telefonu w celu np. potwierdzenia wizyty, odwołania terminu wizyty lub zabiegu, poinformowania o możliwości odbioru wyniku badań, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, przez okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa;
• W przypadku pacjentów korzystających z usług medycznych w ramach wykupionych pakietów medycznych – objęcie programem medycznym w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy zawartej przez zleceniodawcę, w tym rejestracji i weryfikacji uprawnień do skorzystania z usług medycznych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub b RODO, art. 9 ust. 2 lit h RODO w związku z art. 3 ust. 1 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, przez okres przechowywania dokumentacji medycznej wynikający z przepisów prawa oraz okres obowiązywania umowy;
• W przypadku świadczeń komercyjnych – prowadzenie ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi, przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa.

SCHOWAJ

2. Jeśli korzysta Pani/Pan z formularzy kontaktowych dostępnych na naszej stronie WWW:

CZYTAJ


Dane osobowe przetwarzamy w celu udzielania odpowiedzi, w związku z pytaniem/ zgłoszeniem złożonym za pośrednictwem formularza kontaktowego, na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych.
Dane przetwarzane są na podstawie: art. 6 ust. 1 lit a RODO.
I będą przetwarzane przez okres niezbędny do odpowiedzi na zgłoszenie i prowadzenia korespondencji/ rozmów związanych ze zgłoszeniem, jednak nie dłużej niż do wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Chyba, że w zostanie udzielone świadczenie medyczne, wówczas zgodnie z pkt. 1 (dane osobowe Pacjenta).
Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Pani/Pana w formularzu kontaktowym lub podczas kontaktu prowadzonego w celu odpowiedzi na zgłoszenie dokonane za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Podanie przez Państwa danych niezbędnych do udzielenia i odpowiedzi na zgłoszenie/ pytania jest warunkiem uzyskania odpowiedzi. Brak podania danych skutkować będzie brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na zgłoszenie/ pytanie.

SCHOWAJ

3. Jeśli są Państwo naszymi kontrahentami/Podwykonawcami:

CZYTAJ


Przetwarzamy Państwa dane wyłącznie w celu:
• realizacji zawartej między nami umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, przez okres jej obowiązywania.
• prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości oraz innymi przepisami szczególnymi, przez okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa.
• dochodzenia roszczeń i obroną przed roszczeniami z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes przetwarzania danych), przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa.

Dane pozyskiwane są bezpośrednio od Państwa przed zawarciem umowy lub w trakcie jej realizacji.
Podanie przez Państwa danych niezbędnych do złożenia oferty, a następnie podpisania i realizacji umowy, jest warunkiem zawarcia umowy. Odmowa ich podania skutkować będzie brakiem możliwości złożenia oferty oraz zawarcia umowy.

W przypadku przedstawicieli kontrahentów – dane pozyskiwane są od podmiotu, w imieniu którego Państwo występują lub bezpośrednio od Państwa. W przypadku gdy dane osobowe podawane są przez podmiot, w imieniu którego Państwo występują, zbieramy i przetwarzamy następujące Państwa dane: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, stanowisko służbowe.
Podanie danych przedstawicieli handlowych nie jest niezbędne, jednak znacznie ułatwi proces komunikacji, składania zamówień i rozliczania.

SCHOWAJ

4. Jeśli była/ był Pani/Pan u nas w przychodni lub planuje wizytę – obiekt monitorowany:

CZYTAJ


Celem prowadzenia monitoringu wizyjnego jest zapewnienie bezpieczeństwa zakładu pracy, ochrony mienia, zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę.

Monitoring funkcjonuje całodobowo.
Rejestracji podlega obraz (przetwarzamy dane osobowe w postaci wizerunku) z kamer monitoringu, bez rejestracji dźwięku.
Zapisy z kamer przechowywane są przez okres do 3 miesięcy, a następnie dane ulegają usunięciu poprzez nadpisanie danych na urządzeniu rejestrującym.

Zapis z systemu monitoringu wizyjnego może być udostępniony wyłącznie uprawnionym organom w zakresie prowadzonych przez nie postępowań na podstawie pisemnego wniosku.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Wobec Pani/Pana osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez istotnego udziału człowieka), w tym Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.
Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego dostępny jest do wglądu w Rejestracji przychodni.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY MONITORING WIZYJNY

1. Administratorem systemu monitoringu jest MEDICAMED Sp. z o.o. ul. Prezydenta R. Kaczorowskiego 3A 96-500 Sochaczew, Tel. 46 880 59 59
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: poczta@mkoralewski.pl
3. Monitoring wizyjny stosowany jest celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.
4. Podstawą przetwarzania jest prawnie usprawiedliwiony interes administratora.
5. Zapisy z monitoringu przechowywane będą w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące.
6. Osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania.
7. Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

SCHOWAJ