Zapisy na zabiegi rehabilitacyjne prowadzone są na podstawie skierowania na zabiegi fizjoterapeutyczne.
UWAGA: Skierowanie na zabiegi należy zarejestrować w ciągu 30 dni od daty wystawienia, po tym terminie skierowanie traci ważność.

Termin rehabilitacji wyznaczany jest zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Zabiegi realizowane są w dwutygodniowych turach rehabilitacyjnych, od poniedziałku do piątku.
W przypadku wypadających dni wolnych od pracy, tura rehabilitacyjna ulega skróceniu.

Nie ma możliwości realizacji jednego skierowania w dwóch różnych turach (część zabiegów w jednym terminie, pozostała część w innym), jak również nie mam możliwości realizacji w jednej turze dwóch różnych skierowań.

Skierowanie na cykl zabiegów powinno zawierać:

  1. pieczęć nagłówkową z numerem umowy zawartej z dyrektorem właściwego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia;
  2. imię, nazwisko, adres zamieszkania świadczeniobiorcy oraz numer PESEL, a w przypadku braku numeru PESEL, numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  3. rozpoznanie w języku polskim;
  4. kod jednostki chorobowej według Klasyfikacji ICD-10;
  5. opis dysfunkcji narządu ruchu, deficytu neurologicznego lub innej przyczyny kierowania na rehabilitację;
  6. choroby przebyte i współistniejące oraz inne czynniki (np. wszczepione urządzenia wspomagające pracę układu krążeniowo-oddechowego lub metal w ciele pacjenta, przyjmowanie niektórych leków) mogące mieć istotny wpływ na proces rehabilitacji;
  7. pieczęć i podpis lekarza kierującego oraz datę wystawienia skierowania.

Jednemu świadczeniobiorcy przysługuje, na ubezpieczenie zdrowotne, nie więcej niż 5 zabiegów dziennie (przy czym zabieg wykonywany na dwie okolice należy liczyć podwójnie).